TWELVE CONCEPTS
MENU

DECLARATION OF JUSTICE

 1. De wet is voor allen gelijk - niemand uitgezonderd.
 2. De wet beschouwt ieder individu als mens - onafhankelijk van geslacht of leeftijd.
 3. Ieder individueel mens heeft recht in vrijheid te werken - zonder belemmeringen.
 4. Een mens draagt zijn of haar individuele verantwoordelijkheid
  - delegeren van verantwoordelijkheid is uit den boze.
 5. Een mens heeft het recht zich schriftelijk te uiten - zonder censuur.
 6. Er is vrijheid van levensovertuiging in gedachten, woord, geschrift en daad
  - zolang de levensovertuiging anderen geen schade berokkent.
 7. Er bestaat vrijheid om in drukwerk, via radio of televisie gegevens te verspreiden
  - zolang daarmee de privacy niet aangetast wordt.
 8. Het is toegestaan om samen te denken, te spreken, te schrijven en te handelen
  - met inachtneming van de vrijheid en de privacy van de andere(n).
 9. Ontmoetingen, verbale, schriftelijke en daadwerkelijke initiatieven mogen worden
  ontplooid - mits er geen geweld wordt geïnitieerd.
 10. Ieder mens heeft het recht op privacy - zonder beperkingen.
 11. Ieder mens heeft het recht op onaantastbaarheid van geest, ziel en lichaam
  - gedurende iedere levensfase.
 12. Ieder mens heeft recht op onvervreemdbaar bezit - mits op eerbare wijze verkregen.

Michael,
Jan Pieter de Kok
Aquarel, 1998