TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens heeft het recht zich vrijelijk over de gehele aarde te verplaatsen en te vestigen waar zhij wil zonder gehinderd te worden door grenzen. Zhij heeft altijd het recht terug te keren naar haar geboortestreek.
 2. Ieder individueel mens heeft het recht gevrijwaard te worden van vervolging wegens levensovertuiging, godsdienst of het aanhangen van principiële standpunten zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap.
 3. Ieder individueel mens heeft het recht op asiel wanneer haar of zijn individuele vrijheid elders wordt beperkt.
 4. Ieder individueel mens heeft het recht op het aanvragen en verkrijgen van een nationaliteit van haar of zijn keuze en kan daarin niet gehinderd worden door geboden of verboden.
 5. Een individueel mens heeft het recht en de vrijheid van nationaliteit te veranderen.
 6. Een individueel mens kan haar of zijn gekozen nationaliteit niet zonder haar of zijn toestemming worden ontnomen.
 7. Ieder individueel mens heeft het recht om in vrijheid een relatie met een ander individueel, volwassen mens aan te gaan en/of te beëindigen, op basis van vrijheid en wederzijdse instemming.
 8. Ieder individueel mens is vrij om in relatie met de Ander gezamenlijk en zonder inmenging van de overheid of anderen de voorwaarden te bepalen waaronder de relatie wordt aangegaan en/of beëindigd.
 9. Ieder individueel mens is vrij om een gezin te stichten, niet gehinderd door enige vorm van discriminatie en gevrijwaard van inmenging door de overheid of door anderen, en het gezinsleven volgens de eigen levensovertuiging in te richten, op basis van vrijheid en onderlinge instemming.
 10. De individuele, volwassen leden van de relatie of een gezin hebben gelijke rechten; zhij hebben de vrijheid plichten op zich te nemen en zhij kunnen aanspraak maken op het nakomen van in vrijheid gemaakte afspraken.
 11. Ieder individueel mens heeft het recht op bescherming door de maatschappij en door de overheid én tegen de maatschappij en de overheid indien deze macht uitoefent ten opzichte van de individuele mens of de individuele mensen.
 12. Iedere individuele mens heeft de gerechtvaardigde vrijheid van en het recht op eigendom, alleen of tezamen met anderen. Zhij heeft of hebben het recht om dit eigendom naar eigen goeddunken te beheren en erover te beschikken voor zover dit de vrijheid en het recht op eigendom van anderen niet aantast.

[wordt vervolgd]

Jan Pieter de Kok, 29 september 2011

De winden zelf zijn onzichtbaar, maar wat ze aanrichten is ons duidelijk
en we kunnen de nadering ervan voelen. - Xenophon, Heidegger, ArendtKonnexion
Jan Pieter de Kok
aquarel, 2011