TWELVE CONCEPTS
MENU

INTERNATIONALE UNIVERSELE VERKLARING VAN
DE INDIVIDUELE RECHTEN VAN IEDER MENS

GRONDBEGINSELEN

Ieder mens – vrouw, man, kind – heeft onvervreemdbare, individuele rechten als basis voor individuele vrijheid, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Het negeren of met voeten treden van deze rechten kan worden beschouwd als onmenselijk, als een mis-daad tegen de menselijkheid. De individuele rechten van de mens gelden voor alle individuele mensen van alle nationaliteiten, alle religies en levensbeschouwingen en alle rassen.

[vervolg]

 1. Ieder individueel mens heeft het recht haar of zijn arbeid aan te bieden aan een ander of aan een organisatie in een rechtsvorm naar keuze zonder direct of indirect gedwongen te worden gebruik te maken van een rechtsvorm.
 2. Ieder individueel mens heeft het recht geen arbeid aan te bieden.
 3. Ieder individueel mens heeft het recht zich in vrijheid te ontwikkelen door middel van het verrichten van arbeid, door het verrichten van werkzaamheden voor zichzelf, voor anderen, voor de samenleving waar zhij deel van uitmaakt, voor de wereld, voor de kosmos of voor de geestelijke wereld.
 4. Ieder individueel mens die arbeid wil verrichten, heeft het recht in te gaan op ieder aanbod om werk te verrichten.
 5. Ieder individueel mens heeft bij het verrichten van arbeid het recht om nieuwe talenten, capaciteiten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen en deze ten dienste te stellen van de ontwikkeling van zichzelf en van anderen.
 6. Ieder individueel mens die een ander de mogelijkheid biedt om arbeid te verrichten, heeft het recht om de omstandigheden en voorwaarden te (doen) creëren voor de ander om nieuwe talenten, capaciteiten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
 7. Ieder individueel mens heeft het recht om gebruik te maken van voorzieningen waardoor zhij kan voorzien in het levensonderhoud van haar of hem en van degenen die van haar of zijn inkomsten afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.
 8. Ieder individueel mens heeft het recht beloning te weigeren voor de werkzaamheden die zhij verricht op basis van bestaande talenten, capaciteiten, kennis en vaardigheden.
 9. Ieder individueel mens heeft het recht om beloning te ontvangen voor de resultaten van de arbeid die het gevolg zijn van de inspanningen die zhij verricht en heeft verricht om zich nieuwe talenten, nieuwe capaciteiten, nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden eigen te maken en zich verder te ontwikkelen.
 10. Ieder individueel mens heeft het recht op een beloning die haar of hem in staat stelt in het eigen levensonderhoud te voorzien en – indien van toepassing – van dat van het gezin of anderen waar zhij de verantwoordelijkheid voor draagt en die haar of hem in staat stelt nieuwe talenten, capaciteiten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
 11. Ieder individueel mens heeft het recht om een organisatie op te richten met een ander of met anderen ter behartiging van haar of zijn belangen bij het aanbieden en verrichten van arbeid.
 12. Ieder individueel mens heeft het recht en de vrijheid om zich aan te sluiten bij een organisatie die ten doel heeft de belangen te behartigen van werkenden bij het aanbieden en verrichten van arbeid.

Mr P.J. de Bruin, Jan Pieter de Kok, 29 september 2016

 'AIM'
Jan Pieter de Kok
Acryl, 2016


 


'Ekstremisme'
Bart Daems
Mix, 2016